Grondreiniging

Jaarlijks verwerkt de Theo Pouw Groep zo’n 2,6 miljoen ton minerale afvalstoffen tot hoogwaardige secundaire bouwstoffen. Grondreiniging gebeurt door middel van extractieve, biologische en thermische reiniging en via immobilisatie. Daarnaast hebben wij op onze vestigingen in Utrecht, Eemshaven, Akkrum en Weert een grondbank voor niet-verontreinigde/herbruikbare grond. Door de geografische ligging van deze locaties hebben we een landelijk dekkend inzamelnetwerk. Onze eindproducten worden als hoogwaardige secundaire bouwstoffen benut conform het Besluit bodemkwaliteit in onder andere infrastructurele werken.

Direct regelen

Afdeling milieu Utrecht - Eemshaven

Extractieve reiniging

Natte of extractieve grondreiniging is een fysisch-chemisch proces waarbij verontreinigingen uit de grond worden verwijderd door ze te concentreren in een slibfractie. Het proces is gebaseerd op scheiding op deeltjesgrootte en/of dichtheid. Daarnaast vindt scheiding plaats op basis van bijvoorbeeld magnetische eigenschappen of oppervlakte-eigenschappen. Deze methode is geschikt voor het reinigen van zanderige minerale afvalstoffen die zijn verontreinigd met onder andere minerale oliën, zware metalen, asbest, PAK, chloorkoolwaterstoffen of combinaties hiervan. De Theo Pouw Groep beschikt over extractieve reinigers in Utrecht en Weert.

Thermische reiniging

Thermische reiniging wordt toegepast bij verontreinigde minerale afvalstoffen waarbij de verontreiniging alleen door middel van thermische desorptie kan worden gescheiden. Deze methode is geschikt voor minerale afvalstoffen die verontreinigd zijn met organische componenten, zoals grond afkomstig van gasfabrieken, raffinaderijen en overige processen waar zwaardere verontreinigingen zoals cyaniden, PCB’s, zware olieketens en PAK kunnen vrijkomen.

Immobilisatie

Bij immobilisatie worden de fysische of chemische eigenschappen van een afvalstof zo gewijzigd, dat de kans op verspreiding van verontreinigde stoffen door uitloging, erosie of verstuiving wezenlijk wordt verminderd. Verontreinigde minerale afvalstoffen die voor immobilisatie in aanmerking komen zijn met name verontreinigd met zware metalen.

Biologische reiniging

Biologische reiniging geschiedt door middel van bacteriën. Organische verontreinigingen worden afgebroken tot onschadelijke verbindingen. De biologische afbraak wordt gestimuleerd door beluchting, vocht en temperatuur. Deze manier van reinigen is geschikt voor eenvoudig afbreekbare organische verbindingen zoals minerale oliën.

Grondbank

In Nederland gelden strikte regels voor het toepassen van gebruikte minerale bouwstoffen. Vrijkomende mineralen uit werken moeten gecertificeerd zijn voordat ze in een nieuw werk of in de bodem kunnen worden toegepast. Op onze grondbank ontvangen wij grond, baggerspecie en overige minerale bouwstoffen voor opslag, keuring en certificering.