Grondreiniging

Jaarlijks verwerkt de Theo Pouw Groep zo’n 2,6 miljoen ton minerale afvalstoffen tot secundaire bouwstoffen. Wij reinigen grond door middel van extractieve, biologische en thermische reiniging en via immobilisatie. Na een zorgvuldige analyse wordt afhankelijk van het type verontreiniging gekozen voor de juiste reiniging. Daarnaast hebben wij op verschillende vestigingen een grondbank voor niet-verontreinigde/herbruikbare grond. Door de geografische ligging van onze locaties hebben we een landelijk dekkend inzamelnetwerk.

Onze eindproducten worden als hoogwaardige secundaire bouwstoffen benut conform het Besluit bodemkwaliteit in onder andere infrastructurele werken.

Direct regelen

Heeft u een vraag over onze mogelijkheden voor grondreiniging

Afdeling milieu
+31 30 24 25 281
milieu@theopouw.nl

Afdeling milieu Weert
+31 495 583 344
milieuweert@theopouw.nl

Extractieve reiniging

Extractieve reiniging is een techniek die uitgaat van fysisch/chemische scheidingsprocessen waarbij de schone grond wordt gescheiden van de verontreinigde grond. Deze methode is geschikt voor het reinigen van zanderige minerale afvalstoffen die zijn verontreinigd met onder ander minerale oliën, zware metalen, asbest, PAK, cyanide, bestrijdingsmiddelen, chloorkoolwaterstoffen of combinaties hiervan. Onze extractieve reinigers in Utrecht en Weert zijn geschikt voor het reinigen van sorteerzeefzand, baggerspecie, verontreinigde funderingsmaterialen, ballastgrind, riool-, kolken-, gemalen- en veegzand.

Extractieve-reiniger.jpg

Thermische reiniging

Thermische reiniging wordt toegepast bij verontreinigde minerale afvalstoffen waarbij de verontreiniging alleen door middel van thermische desorptie kan worden gescheiden. Deze methode is geschikt voor minerale afvalstoffen die verontreinigd zijn met organische componenten, zoals grond afkomstig van gasfabrieken, raffinaderijen en overige processen waar zwaardere verontreinigingen kunnen vrijkomen. Onze thermische reiniger is geschikt voor het reinigen van zandachtige verontreinigde grond, kleigrond, veengrond, zandgrond, teerhoudend asfalt, kwikgrond, cyanide grond, oliehoudende grond, PCB-houdende grond, teermastiek en dakleer.

Grondreiniging.JPG

Immobilisatie

Immobilisatie is een methode van verwerken waarbij de fysische of chemische eigenschappen van een afvalstof zo worden gewijzigd, dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigde stoffen door uitloging, erosie of verstuiving wezenlijk wordt verminderd. Verontreinigde minerale afvalstoffen die voor immobilisatie in aanmerking komen zijn met name verontreinigd met zware metalen.

Immobilisatie.jpg

Grondbank

In Nederland gelden strikte regels voor het toepassen van gebruikte minerale bouwstoffen. Vrijkomende mineralen uit werken moeten gecertificeerd zijn voordat ze in een nieuw werk of in de bodem kunnen worden toegepast. Op onze grondbank ontvangen wij grond, baggerspecie en overige minerale bouwstoffen voor opslag, keuring en certificering.

Grondbank.jpg