Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

De directie van de Theo Pouw Groep (hierna aangeduid als Theo Pouw) stelt zich ten doel om de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten zo te organiseren dat zij in staat is concurrerende producten en diensten van een hoog en constant kwaliteitsniveau aan te bieden en te leveren.

Het beleid van Theo Pouw is gericht op:

 • Het op een economisch verantwoorde wijze voldoen aan de eisen, behoeften en verwachtingen van de klant om zo een optimale klanttevredenheid te waarborgen;
 • Het zorgdragen  voor de continuïteit en verdere groei van Theo Pouw door flexibel in te spelen op de mogelijkheden in de markt en kwalitatief hoogstaande producten te leveren;
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden van Theo Pouw met inachtneming van de wet- en regelgeving;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- of milieuschade door risico’s in kaart te brengen, deze te beheersen en zo mogelijk uit te sluiten;
 • Het constant stimuleren van personeel om (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties en materiële- en milieuschades te melden met als doel hiervan te leren en tot corrigerende maatregelen te komen;
 • Het onderkennen, beheersen en voortdurend verbeteren van diverse bedrijfsprocessen;
 • Het beperken van afval en energieverbruik;
 • De emissies van de bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken (CO2-Prestatieladder).

Theo Pouw hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 • Stimuleren en zorgdragen dat iedereen het Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) beleid ondersteunt en uitdraagt;
 • Er wordt voorzien in voldoende middelen, materiaal, opleidingen, informatie, adequate hulpverlening en deskundige ondersteuning voor het personeel;
 • Er is een duidelijke invulling van visie, missie en beleid naar concrete en meetbare doelstellingen;
 • Met klanten en leveranciers worden duidelijke afspraken gemaakt en nagekomen;
 • Theo Pouw zet zich actief in voor een open relatie met overheden, omwonenden en andere belanghebbenden.

Om het beleid inhoud te geven hanteert Theo Pouw een KAM-(management)systeem. Elk jaar worden er meetbare KAM-doelstellingen vastgesteld. In het energiemanagement programma van Theo Pouw staan doelstellingen die het emissie reductiebeleid ondersteunen.

De beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie van het KAM-systeem geschiedt continu en wordt jaarlijks intern gerapporteerd. De externe publicatie (website) van de CO2 footprint vindt jaarlijks plaats. De externe beoordeling door deskundigen gebeurt meerdere keren per jaar door gerenommeerde certificerende instellingen, handhavers en klant. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of de doelen zijn behaald en het beleid verbeterd kan worden.

De eindverantwoordelijkheid van het gevoerde KAM-beleid ligt bij de Directie. De coördinatie van het beleid ligt bij de KAM-afdeling. De lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het KAM-beleid, daarnaast heeft ook elke medewerker van Theo Pouw hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Deze beleidsverklaring wordt minimaal eens per drie jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Datum : 1 juni 2016

U kunt contact opnemen met de afdeling KAM indien u een getekend exemplaar wenst te ontvangen.